Disclaimer De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V.

Algemeen

De onderstaande voorwaarden van deze disclaimer (hierna “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.hypotheekshop.nl). U wordt geadviseerd deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (algemene) voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de (algemene) voorwaarden van deze producten en diensten. De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. (hierna “De Hypotheekshop”) behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen heeft ondergaan.

Gebruik van de website

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en behelst geen advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel De Hypotheekshop er naar streeft juiste, volledige en actuele informatie (uit betrouwbaar geachte bronnen) aan te bieden, verstrekt De Hypotheekshop expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De Hypotheekshop garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

De Hypotheekshop is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website alsmede van de daarop opgenomen berekeningsprogramma’s. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De Hypotheekshop beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van De Hypotheekshop.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Hypotheekshop zogenaamde hyperlinks naar internetsites of feeds van derden weergeeft, betekent dit niet dat De Hypotheekshop de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Hypotheekshop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door De Hypotheekshop niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

De Hypotheekshop, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hypotheekshop of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hypotheekshop is het niet toegestaan links naar sites van De Hypotheekshop weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar De Hypotheekshop stuurt, kunnen onveilig zijn. De Hypotheekshop raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan De Hypotheekshop te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan De Hypotheekshop te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. De Hypotheekshop en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als De Hypotheekshop op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Hypotheekshop of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter. De Hypotheekshop is gevestigd binnen het Arrondissement Amsterdam, onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.

Klachtenservice

De Hypotheekshop stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag of klacht kenbaar maakt. Op basis van uw informatie kan De Hypotheekshop proberen een passende oplossing te vinden en haar dienstverlening te verbeteren. Zie de contactgegevens van De Hypotheekshop op deze site.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.