Begrippenlijst hypotheken

Hier lees je heel overzichtelijk alles wat je moet weten over hypotheken.

Advieskosten

Het bedrag dat wij u in rekening brengen voor het hypotheekadvies en het regelen van de hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek

U lost bij deze hypotheekvorm niets af, u betaalt alleen rente. Hierdoor profiteert u van maximaal belastingvoordeel en lage maandlasten. Deze hypotheek wordt vaak gecombineerd met andere hypotheekvormen. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. 

Aftrekpost

Sommige kosten mag u eenmalig of jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Eenmalig zijn de financieringskosten aftrekbaar, zoals notariskosten voor de hypotheek, advieskosten, NHG kosten en taxatiekosten. Jaarlijks is bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrekbaar.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat in het begin voor het grootste deel uit rente en een klein stukje aflossing. Doordat u steeds meer aflost wordt het rentedeel steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter. De netto maandlast loopt bij deze hypotheekvorm op.

ANW

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een verzekering die nabestaanden voorziet van een basisuitkering. Als uw partner overlijdt heeft u recht op een ANW nabestaandenuitkering als u aan een aantal voorwaarden voldoet. De nabestaandenuitkering is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het basis pensioen van de overheid. U bouwt automatisch AOW op als u in Nederland woont. Als u een tijd in het buitenland heeft gewoond, ontvangt u mogelijk minder AOW. Woont u alleen, dan ontvangt u 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan ontvangt u 50% van het netto minimumloon. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor het geval u (deels) arbeidsongeschikt wordt en daardoor geen of minder inkomen ontvangt. De verzekering keert dan periodiek een vooraf vastgesteld bedrag uit, zodat u daarmee uw hypotheeklasten kunt blijven betalen.

Bankgarantie

Meestal moet u als koper van een huis een waarborgsom storten bij de notaris van 10% van de koopsom. Dit bedrag is voor de verkoper als de koper in gebreke blijft door het huis toch niet te kopen. In plaats van een waarborgsom mag u ook een bankgarantie afgeven. Daarmee verklaart de bank aan de verkoper het bedrag te zullen betalen als de koop niet door gaat.

Bankspaarhypotheek

(spaarrekening eigen woning)
Bij deze hypotheekvorm lost u niets  af gedurende de looptijd en heeft u maximale belastingaftrek. Daarnaast sluit u een spaarrekening af. Iedere maand legt u een spaarbedrag in, waarover u een vergoeding krijgt die gelijk is aan de hypotheekrente. Aan het einde van de  looptijd heeft u precies voldoende gespaard om de hypotheek af te lossen. Er is geen overlijdensrisicodekking ingebouwd. Deze kunt u wel los afsluiten. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt.

Betalingstermijn

Dit is een vast moment waarop u premie, rente en eventueel aflossing voor uw hypotheek betaalt. Meestal gebeurt dat per maand via een automatische afschrijving.

Bereidstellingprovisie

Een hypotheekofferte is enkele maanden geldig. In sommige gevallen kunt u de offerte verlengen. Is de marktrente op dat moment hoger dan de rente in uw offerte? Dan kunt u tegen een vergoeding de offerte verlengen tegen dezelfde rente als in uw oorspronkelijke offerte.

Bijleenregeling

U heeft met de bijleenregeling te maken als u uw woning met winst verkoopt. U heeft dan overwaarde op de woning omdat de hypotheek lager is dan de verkoopopbrengst. U moet deze overwaarde gebruiken om de hypotheek voor de nieuwe woning te verlagen. Doet u dat niet, dan mag u over dat bedrag de hypotheekrente niet aftrekken.

BKR

Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert alle leningen en kredieten. Hypotheken worden alleen geregistreerd als u in het verleden niet heeft voldaan aan een betalingsverplichting. U krijgt dan een codering bij het BKR. Op basis daarvan kan een geldverstrekker weigeren om u een hypotheek te geven.

Boeterente

Dit is het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt als u de hypotheek aflost voordat uw rentevastperiode is verstreken. Hoe hoog de boeterente is, hangt af van verschillende voorwaarden. Zoals het verschil tussen de rente van uw huidige hypotheek en de marktrente. Ook speelt de resterende looptijd van uw rentevastperiode een rol. Hoe langer die nog loopt, hoe meer de geldverstrekker aan boete doorberekent.

Boetevrij aflossen

U kunt jaarlijks een extra bedrag aflossen zonder dat u boeterente betaalt. De meeste geldverstrekkers hanteren een jaarlijkse boetevrije aflossing van 10% tot 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Bij bepaalde omstandigheden, zoals de verkoop van uw huis, kunt u de hele hypotheek boetevrij aflossen.

Bouwdepot

Bij nieuwbouw of een verbouwing stort u eerst geld in een bouwdepot. Vanuit dit depot worden alle rekeningen tijdens de bouw betaald. Op het bouwdepot krijgt u een rentevergoeding, die vaak gelijk is aan de hypotheekrente die u moet betalen.

Bouwrente

De aannemer brengt rente in rekening wanneer u een nieuwbouwhuis koopt dat al in aanbouw is. Omdat de aannemer de grond heeft moeten kopen en kosten van de bouw voorschiet voor de koper, vraagt hij hiervoor een rentevergoeding. De bouwrente wordt berekend over het deel van de woning dat op het moment van aankoop al gereed is.

Brutolasten

Dit is het bedrag aan rente, eventuele aflossing en/of premie(s) dat u periodiek betaalt aan de geldverstrekker en/of verzekeraar. Dit is het bruto bedrag waarover u nog geen belastingteruggave heeft ontvangen.

Eigendomsakte

Zodra een huis een nieuwe eigenaar krijgt, legt het Kadaster dit vast met een eigendomsakte. Dit is een gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Na de eigendomsoverdracht krijgt de nieuwe eigenaar deze eigendomsakte van de notaris.

Eigen geld

U bent vrij om eigen geld te gebruiken voor de aanschaf van een woning. Het bedrag aan eigen geld wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag. U komt zo uit op een lagere hypotheek met lagere lasten.

Eigenwoningforfait

Dit is de fiscale bijtelling die de Belastingdienst bij uw inkomen optelt, omdat u in het bezit bent van een eigen woning.

Erfpacht

Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. De grond is niet uw eigendom, u huurt de grond als het ware. Voor die huur betaalt u jaarlijks een vergoeding aan de grondeigenaar (canon).

Financieringskosten

Alle kosten die u maakt voor het verkrijgen van een hypotheek. Zoals afsluitprovisie, notariële kosten en taxatiekosten.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Aanbieders van hypotheken houden zich aan bepaalde gedragsregels bij de verstrekking van deze leningen. Bijvoorbeeld als het gaat om voorlichting, normen voor de berekening van maximale hypotheekbedragen en voorwaarden van de lening.

Hogere hypothecaire inschrijving

In de aanvraag voor de hypotheekofferte kunt u aangeven dat u bij de notaris een hoger hypotheekbedrag wilt laten inschrijven dan u op dit moment nodig heeft. Als u over een aantal jaar extra wil lenen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, hoeft u niet opnieuw naar de notaris (tenzij de geldverstrekker dat eist). Hierdoor bespaart u notariskosten.

Hoofdsom

Dit is het bedrag waarvoor u uw hypotheek heeft afgesloten.

Hypotheekakte

Officieel document met alle gegevens over de hypotheek. De notaris stelt deze akte op bij het passeren van de hypotheek.

Hypotheekrente

De rentevergoeding die u aan de geldverstrekker betaalt voor uw hypotheek.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente mag u onder bepaalde voorwaarden bij de belastingaangifte aftrekken van uw inkomen.

Kosten koper (k.k.)

De kosten die de koper betaalt voor de overdracht van het huis. Het gaat om overdrachtsbelasting en notariskosten.

Leningdeel

Kiest u voor meerdere hypotheekvormen, verschillende looptijden of rentevastperiodes, dan wordt de hypotheek opgebouwd uit meerdere leningdelen.

Levenhypotheek

Bij de levenhypotheek lost u tijdens de looptijd niet af. U spaart het aflossingsbedrag via een levensverzekering. De premie wordt belegd. Aan het einde van de looptijd kunt u de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflossen met de opbrengst uit de verzekering. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af. Daardoor is de bruto maandlast in het begin hoog. Het voordeel is dat u snel aflost, waardoor u steeds minder rente gaat betalen. Uw netto maandlast daalt elke maand.

Looptijd hypotheek

Standaard is de looptijd van uw hypotheek 30 jaar, maar het kan ook korter zijn.

Meerwerk

Alle extra kosten bij nieuwbouw, bijvoorbeeld voor een keuken, badkamer, uit-of aanbouw, tuin, etc.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich tegenover de bank garant stelt voor een eventuele restschuld van uw hypotheek. Voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie gelden daardoor lagere rentetarieven.

Nettolasten

Het bedrag aan premie, rente en eventuele aflossing waarvan het belastingvoordeel is afgetrokken.

Offerterente/dagrente/dalrente

Offerterente: de rente die in de hypotheekofferte staat; dit is de rente die u gaat betalen.
Dagrente: als de rente op het moment van passeren bij de notaris lager staat dan de rente in de offerte, dan gaat u die lagere rente betalen.
Dalrente: u betaalt de laagste rente die er geweest is in de periode tussen het uitbrengen van de offerte en het moment dat de hypotheek passeert bij de notaris.

Onroerende zaak belasting

Een gemeentelijke belasting die gebaseerd is op de waarde van de woning. De onroerende zaak belasting kan verschillen per gemeente.

Ontbindende voorwaarden

In het koopcontract staan geldige redenen om de koop van een huis vóór een bepaalde datum te annuleren. Bijvoorbeeld ‘onder voorbehoud van financiering’. Als u het benodigde hypotheekbedrag niet krijgt, kunt u de koop annuleren.

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt schade aan de woning zoals brand en blikseminslag. Een opstalverzekering is verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Overbruggingskrediet

Als u overwaarde vast heeft zitten in de oude woning, dan kunt u met dit krediet de tijd overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van de oude woning.

Overdrachtsbelasting

Dit is de belasting die u moet betalen bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting is 2% van de aankoopwaarde. Over het algemeen betaalt de koper deze belasting.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich voor het risico dat u of uw partner voor het einde van de looptijd van de hypotheek komt te overlijden. De overlijdensrisicoverzekering keert dan het verzekerde bedrag uit, zodat u met dit bedrag de hypotheek (deels) kunt aflossen.

Oversluiten

Het opnieuw sluiten van een hypotheek op het huis waarin u op dit moment woont (en blijft wonen) bij dezelfde of een andere geldverstrekker.

Overwaarde

Het verschil tussen de verkoop- of marktwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. Op basis van deze overwaarde kunt u een hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten.

Rentevasteperiode

Bij het afsluiten van een hypotheek zet u de rente voor een bepaalde periode vast. Daarna krijgt u een nieuw rentevoorstel van uw geldverstrekker voor een nieuwe rentevasteperiode.

Restschuld

Dit is het bedrag dat aan het einde van de looptijd van de hypotheek over blijft en wat u tekort komt voor de aflossing van de hypotheek.

Spaarhypotheek (kapitaalverzekering eigen woning)

Bij deze hypotheek lost u gedurende de looptijd niets af. U betaalt alleen rente. Daarnaast sluit u een spaarverzekering af, waarvan de premie bestaat uit een spaar-en risicodeel. Het risicodeel zorgt er voor dat de hypotheek bij overlijden geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Over het spaardeel ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt.

Starterslening

Het is voor starters vaak moeilijk een passende koopwoning te bemachtigen. De overheid heeft daarom de Starterslening ontwikkeld. Met behulp van de Starterslening kunt u net dat beetje extra lenen om de gewenste woning wel te kunnen kopen. U betaalt de eerste drie jaar geen rente/aflossing. Er zijn wel voorwaarden aan de starterslening verbonden, die per gemeente kunnen verschillen.

Startersrenteregeling

Om de stap naar een eerste eigen woning kleiner te maken heeft een aantal woningcorporaties de StartersRenteregeling ontwikkeld. De woningcorporatie betaalt via Social Finance (hierin hebben de deelnemende woningcorporaties zich verenigd) 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor u, 10 jaar lang (de voorschotten). U moet deze voorschotten wel terug betalen. De maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer u de woning gaat verkopen, of na 30 jaar looptijd, betaalt u de voorgeschoten hypotheekrente terug. En alléén als uw woning in waarde is gestegen.

Taxatie

Taxeren is het vaststellen van de waarde van een huis. De taxateur kijkt naar het type huis, de grootte, het onderhouden de ligging.

Toetsinkomen

Het inkomen waarmee wordt gerekend om uw maximale hypotheek te berekenen.

Toetsrente

De rente waarmee wordt gerekend om uw maximale hypotheek te berekenen.

Variabele rente

Wanneer u geen rentevasteperiode afspreekt, betaalt u een variabele rente die steeds kan wijzigen.

Vaste rente

Bij een vaste rente blijft uw rentepercentage gelijk gedurende het aantal jaren dat u met de geldverstrekker afspreekt. Dit kan bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar zijn, maar ook andere rentevasteperioden zijn mogelijk.

Verpanden

Als u een hypotheek afsluit in combinatie met een levensverzekering, dan wordt deze verzekering of rekening verpand aan de geldverstrekker. Dit betekent dat zij de toekomstige uitkering bij overlijden als eerste ontvangen.

Voorlopig koopcontract

Zodra u het met de verkoper eens bent over de aankoopprijs en de voorwaarden van een nieuw huis, stelt u gezamenlijke een voorlopig koopcontract op. Hierin legt u alle afspraken en eventuele voorbehouden vast.

Voorlopige teruggave

U kunt de aftrekbare hypotheekrente maandelijks met de belasting verrekenen via een voorlopige teruggaaf. U kunt een formulier hiervoor opvragen bij de Belastingdienst.

Vrij op naam (v.o.n.)

Dit houdt in dat de verkoper van een huis de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de overdracht van het huis betaalt. 

Vrije verkoopwaarde

Dit is de waarde van een woning bij normale verkoop, dus niet gedwongen.

Wet Werken Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Als u voor langere tijd niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval, dan krijgt u te maken met de WIA, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet kent twee verschillende soorten uitkeringen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie vindt u op www.uwv.nl.

Werkloosheidswet(WW)

Als u uw baan verliest, dan heeft u in veel gevallen recht op een Werkloosheid Wetuitkering (WW-uitkering). Een voorwaarde is wel dat u zelf geen schuld heeft aan uw werkloosheid. De eerste twee maanden ontvangt u 75% van uw laatst verdiende salaris. Daarna heeft u voor een kortere of langere periode recht op een uitkering van 70% van uw laatst verdiende salaris. Hoe lang u die uitkering ontvangt, hangt af van hoe lang u al werkt. Ook zit er een maximum aan het bedrag dat u aan WW-uitkering ontvangt. Meer informatie vindt u op www.uwv.nl.

Woonlastenverzekering

U kunt een woonlastenverzekering afsluiten voor het geval u (deels) arbeidsongeschikt of werkloos wordt. De verzekering keert dan periodiek een vooraf vastgesteld bedrag uit, zodat u daarmee uw hypotheeklasten kunt blijven betalen.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback